22·6·2024·KOŠICE

KEDY

Sobota, 22. 6. 2024

KDE

Centrum Košíc

TRATE

5 km / 10 km s čipovým meraním

SOBOTNÝ PROGRAM

pre celú rodinu
Jediný ženský beh na východe Slovenska.

Jediný ženský beh na východe Slovenska

Atraktívne trate v centre Košíc a mestskom parku

Atraktívne trate v centre Košíc a mestskom parku

Čipové meranie

Čipové meranie

PROGRAM

14:00
14:00

OTVORENIE REGISTRÁCIE

16:20
16:20

DETSKÉ BEHY

16:40
16:40

ROZCVIČKA

17:00
17:00

ŠTARTY

18:00
18:00

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

PRIDAJ SA K NÁM AJ NA FACEBOOKU
FACEBOOK

PRIDAJ SA K NÁM AJ NA FACEBOOKU

facebook.com/velvetrun

PROPOZÍCIE

KEDY

22. Jún 2024

Sobota: 14:00 – 19:00

KDE

Košice

Štart a cieľ pred Urbanovou vežou

ORGANIZÁTOR

Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 3444/30, 04001 Košice; Tel:+421 55 622 82 82
E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

Maratónsky klub Košice
Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice-Staré mesto; Tel: +421 55 622 00 10
E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

TERMÍN A MIESTO PODUJATIA

Sobota, 22. jún 2024
Košice, Štart a cieľ pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici.

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA

14:00 – Registrácia a vydávanie štartových čísel na Hlavnej ulici pri Urbanovej veži

16:30 – Sprievodné programy a doplnkové disciplíny

17:00 – Štart oboch hlavných disciplín Velvet Run 5 km a Velvet Run 10 km

18:00 – Vyhlasovanie víťaziek

19:00 – Záver podujatia

REGISTRÁCIA

Registrácia prebieha online do 19. júna 2024. Účastníčky sa môžu registrovať aj priamo na mieste v deň konania podujatia pri vydávaní štartových čísel od 14:00 avšak len za predpokladu, že organizátor nerozhodne už pred týmto dňom o ukončení registrácie na základe naplnenia stanovených limitov.
CHCEM SA REGISTROVAŤ

DISCIPLÍNY VELVET RUN

Velet run 5 km
Velvet run 10 km

Pre účastníčky sú pripravené dve trate. Kratšia 5 km je tvorená jedným okruhom so štartom a cieľom pred Urbanovou vežou.
Trať dlhá 10 km predstavuje dva zhodné 5 km dlhé okruhy.
Obe trate budú riadne vyznačené zábranami, páskou, kužeľmi, navigačnými tabuľami a regulované usporiadateľmi.

Povrch tratí tvorí asfalt a kamenná dlažba.

MAPA TRATE

ŠTARTOVNÉ A SPÔSOB PLATBY

15 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrovali vopred cez online formulár.

18 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrujú na mieste až v deň jeho konania.

PODMIENKY ÚČASTI
  1. Za platnú prihlášku na podujatie možno považovať iba tú, ktorá obsahuje všetky povinné údaje, je podaná v určenom termíne a prihlasujúca má zaplatený štartový poplatok.
  2. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku, vzniknuté účastníčkam a tretím osobám v súvislosti s konaním podujatia.
  3. Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii účastníčky.
  4. Klasifikované budú len tie účastníčky, ktoré absolvujú celú trať, vrátane všetkých časových kontrol.
  5. Uhradené štartovné sa nevracia. Účastníčka môže písomne (e-mailom) požiadať o presun štartovnéhona na inú pretekárku a to najneskôr do 96 hodín pred štartom pretekov.
  6. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a neprenosné na inú osobu.
  7. Účastníčka súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie podujatia v ďalšom období tak, ako je uvedené v registračnom formulári.
  8. Účastníčka bola oboznámená s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekárka umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na dodatočné odovzdanie ceny.
VEKOVÝ LIMIT

Velvet Run 10 km
Štartovať môžu len účastníčky, ktoré v danom roku dovŕšia 13 rokov (rok narodenia 2011) a staršie.

Velvet Run 5 km
Štartovať môžu účastníčky bez vekového obmedzenia.
Účastníčky vo veku do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2012 a mladšie) sa môžu zúčastniť podujatia iba v sprievode účastníčky staršej ako 18 rokov.

Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

VEKOVÉ KATEGÓRIE

Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách.

Velvet Run 5 km
Ž40 (1984 – 1975)
Ž50 (1974 a staršie)

Velvet Run 10 km
Ž40 (1984 – 1975)
Ž50 (1974 a staršie)

ODMENY

Vyhodnotené a odmenené budú prvé tri účastníčky v absolútnom poradí na 5 km , prvé tri účastníčky v absolútnom poradí na 10 km, a víťazky v kategórii Ž40 na 5 km10 km. Všetky odmenené pretekárky získajú vecné ceny.

SPÔSOB MERANIA A VÝSLEDKY

Meranie časov, zostavenie štartovej a výsledkovej listiny zabezpečuje spoločnosť ChampionChip pomocou systému MyLaps. Výsledky budú zverejnené na webe podujatia.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

Organizátor neposkytuje účastníčkam poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníčok podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a iné škody, ktoré nebudú kryté poistením účastníčky môžu byť na tú účastníčku prenesené.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárok na podujatí. Je na zodpovednosti účastníčky, aby absolvovala pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získala informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Velvet Run. Každá účastníčka štartuje na Velvet Run na vlastnú zodpovednosť.

PROTESTY

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.

Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto propozície a > Záverečné pokyny (PDF) odosielané účastníčkam pred  Podujatím sú záväzné pre každú registrovanú účastníčku Podujatia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

Žien na trati:

0+

Trate:

5 & 0km

Od roku:

0

FOTOGALÉRIA

PROGRESS PROMOTION KOŠICE

Žriedlová 30, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421 55 6228282