22·6·2024·KOŠICE

KEDY

Sobota, 22. 6. 2024

KDE

Centrum Košíc

TRATE

5 km / 10 km s čipovým meraním

SOBOTNÝ PROGRAM

pre celú rodinu
Jediný ženský beh na východe Slovenska.

Jediný ženský beh na východe Slovenska

Atraktívne trate v centre Košíc a mestskom parku

Atraktívne trate v centre Košíc a mestskom parku

Čipové meranie

Čipové meranie

PROGRAM

14:00
14:00

OTVORENIE REGISTRÁCIE

16:20
16:20

DETSKÉ BEHY

16:40
16:40

ROZCVIČKA

17:00
17:00

ŠTARTY

18:00
18:00

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

PRIDAJ SA K NÁM AJ NA FACEBOOKU
FACEBOOK

PRIDAJ SA K NÁM AJ NA FACEBOOKU

facebook.com/velvetrun

PROPOZÍCIE

KEDY

22. Jún 2024

Sobota: 14:00 – 19:00

KDE

Košice

Štart a cieľ pred Urbanovou vežou

ORGANIZÁTOR

Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 3444/30, 04001 Košice; Tel:+421 55 622 82 82
E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

Maratónsky klub Košice
Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice-Staré mesto; Tel: +421 55 622 00 10
E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

TERMÍN A MIESTO PODUJATIA

Sobota, 22. jún 2024
Košice, Štart a cieľ pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici.

DĹŽKA TRATE
ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA

14:00 – Prezentácia a registrácia na Hlavnej ulici pri Urbanovej veži

16:30 – Sprievodné a doplnkové disciplíny

17:00 – Štart oboch hlavných disciplín Ness Velvet Run 5 km a Ness Velvet Run 10 km

18:00 – Začiatok vyhlasovania víťaziek

19:00 – Záver podujatia

DISCIPLÍNY VELVET RUN

Ness Velet run 5 km
Ness Velvet run 10 km

Pre účastníčky sú pripravené dve trate. Kratšia 5 km je tvorená jedným okruhom so štartom a cieľom pred Urbanovou vežou. Povedie Hlavnou ulicou, Mlynskou ulicou, Mestským parkom a opäť Mlynskou, Hlavnou a napokon Alžbetinou ulicou.

Trať dlhá 10 km predstavuje dva zhodné 5 km dlhé okruhy.

Obe trate budú riadne vyznačené zábranami, páskou, kužeľmi, navigačnými tabuľami a regulované usporiadateľmi.

Povrch tratí tvorí asfalt a kamenná dlažba.

REGISTRÁCIA

Registrácia prebieha online do 18. júna 2024 resp. do naplnenia účastníckeho limitu stanoveného organizátorom. Účastníčky sa môžu registrovať aj priamo na mieste v deň konania podujatia pri vydávaní štartových čísel od 14:00 avšak len za predpokladu, že organizátor nerozhodne o predčasnom ukončení registrácie na základe naplnenia technicko-bezpečnostných limitov.
CHCEM SA REGISTROVAŤ

ŠTARTOVNÉ A SPÔSOB PLATBY

17 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrovali vopred cez online formulár

20 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrujú až v deň jeho konania v mieste konania

ČO ZAHŔŇA A NAČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ?

Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia.

Okrem toho poskytne organizátor účastníkovi aj nasledovné materiálne vybavenie, služby a benefity:

Štartové číslo s čipom

Meranie času čipovou technológiou

Medaila po dobehnutí do cieľa

Zľavový voucher na nákup na e-shope run24.sk

Služba úschovne osobných vecí

Zdravotná služba v cieli pretekov

Občerstvenie na trati

Občerstvenie v cieľovom servise

On-line výsledková listina

Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka

Ďalšie služby a benefity budú zverejnené priebežne podľa toho ako budú známe ich detailnejšie špecifikácie.

PODMIENKY ÚČASTI
  1. Počet účastníčok podujatia Ness Velvet Run je obmedzený. Organizátor môže rozhodnúť o predčasnom ukončení registrácie na základe naplnenia technicko-bezpečnostných limitov.
  2. Za platnú prihlášku na podujatie možno považovať iba tú, ktorá obsahuje všetky povinné údaje, je podaná v určenom termíne a prihlasujúca má zaplatený štartový poplatok.
  3. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku, vzniknuté účastníčkam a tretím osobám v súvislosti s konaním podujatia.
  4. Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii účastníčky.
  5. Klasifikované budú len tie účastníčky, ktoré absolvujú celú trať, vrátane všetkých časových kontrol.
  6. Uhradené štartovné sa nevracia. Účastníčka môže písomne (e-mailom na adrese info@kosicemarathon.com) požiadať o presun štartovného na inú pretekárku a to najneskôr do 96 hodín pred štartom pretekov. Štartovné je takto možné presunúť iba jedenkrát.
  7. Zmenu disciplíny (prehlásenie sa z Ness Velvet Run 10 na Ness Velvet Run 5 a naopak) je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie podujatia.
  8. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a neprenosné na inú osobu.
  9. Účastníčka súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie podujatia v ďalšom období tak, ako je uvedené v registračnom formulári.
  10. Účastníčky budú oboznámené s časovým harmonogramom pretekov. Ak sa pretekárka umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na vecnú cenu.
VEKOVÝ LIMIT

Ness Velvet Run 10 km
Štartovať môžu len účastníčky, ktoré v danom roku dovŕšia 13 rokov (rok narodenia 2011) a staršie.

NessVelvet Run 5 km
Štartovať môžu účastníčky bez vekového obmedzenia.
Účastníčky vo veku do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2012 a mladšie) sa môžu zúčastniť podujatia iba v sprievode účastníčky staršej ako 18 rokov.

Účastníčky oboch disciplín vo veku do 18 rokov (rok narodenia 2007 a mladšie) musia pri preberaní štartového čísla odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou dokumentu „Akceptácia štartu“, ktorý bude zaslaný účastníčkam pred samotnými pretekmi.

Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

VEKOVÉ KATEGÓRIE

Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách.

Ness Velvet Run 5 km
Ž40 (1984 – 1975)
Ž50 (1974 a staršie)

Ness Velvet Run 10 km
Ž40 (1984 – 1975)
Ž50 (1974 a staršie)

ODMENY

Vyhodnotené budú prvé tri účastníčky v absolútnom poradí na 5 km a 10 km, a víťazky v kategórii Ž40 a Ž50 na 5 km10 km. Všetky odmenené pretekárky získajú vecné ceny.

SPÔSOB MERANIA A VÝSLEDKY

Meranie časov, zostavenie štartovej a výsledkovej listiny zabezpečuje spoločnosť ChampionChip pomocou renomovaného systému MyLaps. Výsledky budú zverejnené na webe podujatia www.velvetrun.sk.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

Organizátor neposkytuje účastníčkam poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníčok podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a iné škody, ktoré nebudú kryté poistením účastníčky môžu byť na tú účastníčku prenesené.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárok na podujatí. Je na zodpovednosti účastníčky, aby absolvovala pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získala informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Ness Velvet Run. Každá účastníčka štartuje na Ness Velvet Run na vlastnú zodpovednosť.

PROTESTY

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.

Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

Žien na trati:

0+

Trate:

5 & 0km

Od roku:

0

FOTOGALÉRIA

PROGRESS PROMOTION KOŠICE

Žriedlová 30, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421 55 6228282